• روغن زیتون بکر  محلی ( بودار  )   ……..……………………………………. ٫۰۰۰ ۵۷۰ریال
 • روغن زیتون فرابکر محلی (بودار)   ………………………………………….   ۷۰۰/۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون تصفیه شده  ویژه سرخ کردن ( فله – در تمام سایز ها ) ……………………… ۶۰۰٫۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون طبی …………………………………………………………………………………….  ۱۰۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده درجه یک………………………………………………………………………………۳۰۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون کنسروی سوپر ویژه…………………………………………………………………………. ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون کنسروی ویژه ……….. …………………………………..………………………………… ۱۸۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون کنسروی ممتاز……….. …………………………………………………………………….. ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته ویژه………… ………………………………………………………………….. ۲۴۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته ممتاز………… …………. ……………………………………………………. ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون شکسته ویژه ………………………………………………………………………………… ۱۶۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون شکسته ممتاز………………………………………………………………………………… ۱۴۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون کنسروی جنگلی(پاک شده درجه یک)…………………………….………………….…… ۱۰۰٫۰۰۰ریال
 • زیتون ماری محلی …………………………………………………………………………………..  ۱۲۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون سیاه ………. ………………………………………………..…………………………………. ———-ریال
 • زیتون کنسروی شیشه ای ویژه……………………….……………………………………..…….. ۱۴۰٫۰۰۰ریال
 • رب انار ترش محلی ……………………………………………………………………….……..……. ۳۰۰٫۰۰۰ریال
 • رب انار ترش شرکتی …………………………………………………..……………………………. ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
 • رب انار شیرین محلی ………. ………….……………………………………….…………………  ۳۰۰٫۰۰۰ ریال
 • رب انار شیرین شرکتی ……………………………………………….……….…………………..  ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
 • رب نارنج محلی درجه یک ………………………………………….…………………………………. ۱۰۰٫۰۰۰ ریال
 • دلار ( نمک سبز )  …………………………………………………..………………………………….  ۸۰٫۰۰۰ ریال
 • بادام زمینه آستانه ……………………………………………………….……………………………  ۴۰۰٫۰۰۰ریال
 • عسل داماش……………………………………………………………………………………………  ۳۵۰٫۰۰۰ریال
 • عسل درفک…………………………………………………………………………………………….. ۴۰۰/۰۰۰ریال
 • مربای شقاقل ( کوچک ، بزرگ ) …………………………………………………………….  قیمت مصرف کننده
 • مربای بهار نارنج ( کوچک ، بزرگ ) …………………………………………………………..  قیمت مصرف کننده
 • مربای بالنگ ( کوچک ، بزرگ ) ……………………………………………………………….  قیمت مصرف کننده
 • مربای تمشک ( کوچک ، بزرگ ) ……………………………………………………………..  قیمت مصرف کننده
 • مربای پرتقال ………………………………………………………………………………….   قیمت مصرف کننده
 • مربای کام کوات ………………………………………………………………………………   قیمت مصرف کننده
 • سیر ترشی تازه  ………………………………………………………………………..….……….. …۱۴۰٫۰۰۰ریال
 •  سیر ترشی کهنه ………………………………………………………….……………….…………. ۱۸۰٫۰۰۰ریال
 • سیر ترشی شیشه ای ………………………………………………………..……………………… ۱۲۰٫۰۰۰ ریال
 • گل سیر ………………………………………………………………………….……………………… ۱۸۰٫۰۰۰ ریال
 • گل سیر شیشه ای ………………………………………………………………………………….. ۱۳۰/۰۰۰ریال
 • ترشی هفت میوه  ………………………………………………………..…………………………..  ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون عسلی…………………………………………………………………………………………….۲۰۰/۰۰۰ریال
 • ترشی آلو جنگلی  ………………………………………………..…………………………………..  ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی برگه قیصی …………………………………………………………………………………….۲۰۰/۰۰۰ریال
 • ترشی آلبالو          ……………………………………………….…………………………………..  ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی گیلاس       ………………………………………………….………………………………..  ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی تمبر هندی   …………………………………………………………………………………… ۲۰۰/۰۰۰ریال
 • ترشی زغال اخته   …………………………………………………….………………………………. ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی سنت با تزئین میوه (کوچک و بزرگ)    ……….………………..…………………..     قیمت مصرف کننده
 • ترشی یونانی……………………………………………………………………………………………….۲۰۰/۰۰۰ریال
 • زیتون فلفلی ……………………………………………………………………………………………….۱۸۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی معجون بادمجان ………………………………………………………………………………….۱۸۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی پونه…………………………………………………………………………………………………۱۸۰/۰۰۰۰ریال
 • لواشک رولتی انار   ……………………………………………….….…………………..…………….  ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری(کوچک،بزرگ) ……………………………………………………………………   قیمت مصرف کننده
 • ترشی لیته (کوچک،بزرگ) ……………………………………………………………………..   قیمت مصرف کننده
 • ترشی فلفل سبز(کوچک،بزرگ) ………………………………………………………………   قیمت مصرف کننده
 • لواشک سمبوسه ای ………………………………………………..………………..…………………. ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • لواشک متری………………………………………………………………………………………………..۲۰۰/۰۰۰ریال
 • چای سبز لاهیجان ……………………………………………………..………..……………………….. ۳۰۰٫۰۰۰ریال
 • چای بهاره ممتاز لاهیجان ………………………………………….………….…..………..…………. ۵۰۰٫۰۰۰ریال
 • صابون زیتون سر کف درجه یک……………………………………………………………………….. ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • آب انار محلی …………………………………………………………………………………………….۱۰۰٫۰۰۰ ریال