• روغن زیتون فرابکر محلی (بودار)   ………………………………………….   ۷۰۰/۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون تصفیه شده  ویژه سرخ کردن ( بدون بو ) ……………………… ۷۳۰٫۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون فرابکر ۱٫۵ لیتری ( بودار محلی ) ……………………… ۱/۰۲۰٫۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون تصفیه شده ۱٫۵ لیتری  ویژه سرخ کردن ……………………… ۱/۰۶۰٫۰۰۰ ریال
 • روغن بودار ۲۵۰ سی سی…………………………………………………………. ۲۰۰/۰۰۰ ریال
 • روغن بودار ۴۵۰ سی سی…………………………………………………………. ۲۷۰/۰۰۰ ریال
 • روغن بودار ۶۰۰ سی سی…………………………………………………………. ۳۹۰/۰۰۰ ریال
 • روغن بی بو ۲۵۰ سی سی…………………………………………………………. ۲۱۰/۰۰۰ ریال
 • روغن بی بو ۴۵۰ سی سی…………………………………………………………. ۲۸۰/۰۰۰ ریال
 • روغن بی بو ۶۰۰ سی سی…………………………………………………………. ۴۰۰/۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون طبی …………………………………………………………………………………….  ۱۰۰٫۰۰۰ ریال
 • صابون سر کف درجه یک …………………………………………………………………………….  ۲۵۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده درجه یک………………………………………………………………………………۳۵۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون ربی، معجونی   ………………………………………………………………………………۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون کنسروی سوپر ویژه…………………………………………………………………………. ۲۵۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون کنسروی ویژه ……….. …………………………………..………………………………… ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون کنسروی ممتاز……….. …………………………………………………………………….. ۱۶۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته ویژه………… ………………………………………………………………….. ۳۰۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته ممتاز………… …………. ……………………………………………………. ۲۴۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون شکسته ویژه ………………………………………………………………………………… ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون شکسته ممتاز………………………………………………………………………………… ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون کنسروی جنگلی(پاک شده درجه یک)…………………………….………………….…… ۱۲۰٫۰۰۰ریال
 • زیتون ماری محلی …………………………………………………………………………………..  ۱۲۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی زیتون یونانی(سالاد زیتون)        ………………………………………………………………..۲۵۰/۰۰۰ریال
 • زیتون کنسروی شیشه ای ویژه……………………….……………………………………..…….. ۱۴۰٫۰۰۰ریال
 • رب انار ترش محلی ……………………………………………………………………….……..……. ۳۰۰٫۰۰۰ریال
 • رب انار ترش شرکتی …………………………………………………..……………………………. ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
 • رب انار شیرین محلی ………. ………….……………………………………….…………………  ۳۰۰٫۰۰۰ ریال
 • رب انار شیرین شرکتی ……………………………………………….……….…………………..  ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
 • رب نارنج محلی درجه یک ………………………………………….…………………………………. ۱۰۰٫۰۰۰ ریال
 • دلار ( نمک سبز )  …………………………………………………..………………………………….  ۸۰٫۰۰۰ ریال
 • عسل درفک…………………………………………………………………………………………….. ۵۰۰/۰۰۰ریال
 • مربای شقاقل ( کوچک ، بزرگ ) …………………………………………………………….  قیمت مصرف کننده
 • مربای بهار نارنج ( کوچک ، بزرگ ) …………………………………………………………..  قیمت مصرف کننده
 • مربای بالنگ ( کوچک ، بزرگ ) ……………………………………………………………….  قیمت مصرف کننده
 • مربای تمشک ( کوچک ، بزرگ ) ……………………………………………………………..  قیمت مصرف کننده
 • مربای پرتقال ………………………………………………………………………………….   قیمت مصرف کننده
 • مربای کام کوات ………………………………………………………………………………   قیمت مصرف کننده
 • سیر ترشی تازه  ………………………………………………………………………..….……….. …۱۴۰٫۰۰۰ریال
 •  سیر ترشی کهنه ………………………………………………………….……………….…………. ۱۸۰٫۰۰۰ریال
 • سیر ترشی شیشه ای ………………………………………………………..……………………… ۱۲۰٫۰۰۰ ریال
 • گل سیر ………………………………………………………………………….……………………… ۱۸۰٫۰۰۰ ریال
 • گل سیر شیشه ای ………………………………………………………………………………….. ۱۳۰/۰۰۰ریال
 • ترشی امپراطور          ……………………………………………….…………………………………..  ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی هفت میوه  ………………………………………………………..…………………………..  ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون عسلی…………………………………………………………………………………………….۲۵۰/۰۰۰ریال
 • ترشی آلو جنگلی  ………………………………………………..…………………………………..  ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی برگه قیصی …………………………………………………………………………………….۲۰۰/۰۰۰ریال
 • ترشی آلبالو          ……………………………………………….…………………………………..  ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی گیلاس       ………………………………………………….………………………………..  ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی تمبر هندی   …………………………………………………………………………………… ۲۰۰/۰۰۰ریال
 • ترشی زغال اخته   …………………………………………………….………………………………. ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی بامیه   ………………….……………………………………….………………………………. ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی سنت با تزئین میوه (کوچک و بزرگ)    ……….………………..…………………..     قیمت مصرف کننده
 • زیتون فلفلی ……………………………………………………………………………………………….۱۸۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی پونه…………………………………………………………………………………………………۱۸۰/۰۰۰۰ریال
 • عرق برگ زیتون   ………………………………………………………….………………………………. ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • لواشک رولتی انار   ……………………………………………….….…………………..…………….  ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری(کوچک،بزرگ) ……………………………………………………………………   قیمت مصرف کننده
 • ترشی لیته (کوچک،بزرگ) ……………………………………………………………………..   قیمت مصرف کننده
 • ترشی فلفل سبز(کوچک،بزرگ) ………………………………………………………………   قیمت مصرف کننده
 • لواشک سمبوسه ای ………………………………………………..………………..…………………. ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • لواشک متری………………………………………………………………………………………………..۲۰۰/۰۰۰ریال
 • چای سبز لاهیجان ……………………………………………………..………..……………………….. ۴۰۰٫۰۰۰ریال
 • چای سبز لاهیجان (بسته بندی) ……………………….…………..………..……………………….. ۱۷۰٫۰۰۰ریال
 • چای بهاره ممتاز لاهیجان ………………………………………….………….…..………..…………. ۵۰۰٫۰۰۰ریال
 • چای بهاره ممتاز لاهیجان (بسته بندی) ………………………….………….…..………..…………. ۳۰۰٫۰۰۰ریال
 • صابون زیتون سر کف درجه یک……………………………………………………………………….. ۲۵۰٫۰۰۰ ریال
 • سس فلفل………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰٫۰۰۰ ریال
 • آب انار محلی …………………………………………………………………………………………….۱۰۰٫۰۰۰ ریال