عکس هایی از محصولات زیتون حاج صفری و پسران

photo_2015-12-23_13-23-32 photo_2015-12-23_13-23-35 photo_2015-12-23_13-23-37 photo_2015-12-23_13-23-40 photo_2015-12-23_13-23-42 photo_2015-12-23_13-23-45 photo_2015-12-23_13-23-48 photo_2015-12-23_13-23-51 photo_2015-12-23_13-23-54 photo_2015-12-23_13-23-56 photo_2015-12-23_13-23-59 photo_2015-12-23_13-24-01 photo_2015-12-23_13-24-03 photo_2015-12-23_13-23-10 photo_2015-12-23_13-23-22 photo_2015-12-23_13-23-25 photo_2015-12-23_13-23-28 photo_2015-12-23_13-23-30سران