زیتون بدون هسته درشت محلی رودبار را می توان با قیمت مناسب به فروش رساند.
میوه زیتون با وجود ارزش غذائی و خواص داروئی ، بدلیل مزه تلخ هنگام چیدن از درخت غیرقابل مصرف است. از این رو برای مصرف باید آن را کنسرو  و یا شیرین نمود.یکی از کارهایی که برای مصرف استفاده می شود هسته زیتون توسط دستگاه های مخصوص جدا می شود.