زیتون حاج صفری و پسران رودبار (۶)

زیتون حاج صفری و پسران رودبار (۸)

زیتون حاج صفری و پسران رودبار (۷)

Olive oil with olive twig and olives

زیتون حاج صفری و پسران رودبار (۲)

زیتون حاج صفری و پسران رودبار (۴)

زیتون حاج صفری و پسران رودبار (۵)

 

زیتون حاج صفری و پسران رودبار (۱)