شعبه پنج

مشخصات شعبه پنج

فروشگاه شماره ۵ زیتون حاج صفری و پسران اصل
امام زاده هاشم،بعد از عوارضی رشت -قزوین

تلفن :  ۴۶۶۹۱۸۸ ( ۰۱۳۳ )