شعبه چهار

مشخصات شعبه چهار

شعبه چهار فروشگاههای زنجیره ای حاج صفری و پسرا ن اصل
رودبار ، ابتدای ورودی بلوار شهید انصاری ( از سمت رشت )

تلفن :  ۴۶۲۱۰۱۰ ( ۰۱۳۳ )