شعبه یک

مشخصات شعبه یک

شعبه شماره 1 فروشگاههای زنجیره ای حاچ صفری و پسران اصل
رودبار زیتون ، روبروی بانک ملی ، زیتون حاج صفری و پسران

تلفن :  ۴۶۲۲۵۶۱ ( ۰۱۳۳ )