شعبه یک

شعبه شماره ۱
رودبار زیتون ، روبروی بانک ملی ، زیتون حاج صفری و پسران
تلفن :  ۴۶۲۲۵۶۱ ( ۰۱۳۳ )