لیست قیمت محصولات

 • روغن زیتون فرابکر محلی (بودار)   ………………………………………….   ۷۵۰.۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون تصفیه شده  ویژه سرخ کردن ( بدون بو ) ……………………… ۷۸۰.۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون ماری  …………………………………………………………………..۹۰۰٫۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون فرابکر ۱٫۵ لیتری ( بودار محلی ) ………………………….…… ۱.۰۸۰.۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون تصفیه شده ۱٫۵ لیتری  ویژه سرخ کردن ……………………… ۱.۱۲۰٫۰۰۰ ریال
 • روغن بودار ۲۵۰ سی سی…………………………………………………………. ۲۰۰.۰۰۰ ریال
 • روغن بودار ۴۵۰ سی سی…………………………………………………………. ۳۰۰.۰۰۰ ریال
 • روغن بودار ۶۰۰ سی سی…………………………………………………………. ۴۲۰.۰۰۰ ریال
 • روغن بی بو ۲۵۰ سی سی…………………………………………………………. ۲۲۰.۰۰۰ ریال
 • روغن بی بو ۴۵۰ سی سی…………………………………………………………. ۳۲۰.۰۰۰ ریال
 • روغن بی بو ۶۰۰ سی سی…………………………………………………………. ۴۴۰.۰۰۰ ریال
 • روغن زیتون طبی ……………………………………………………………………….  ۱۵۰.۰۰۰ ریال
 • صابون سر کف درجه یک …………………………………………………………….  ۳۵۰.۰۰۰ ریال
 • زیتون پرورده درجه یک……………………………………………………………………۴۰۰.۰۰۰ ریال
 • زیتون کنسروی سوپر ویژه………………………………………………………………. ۳۰۰.۰۰۰ ریال
 • زیتون کنسروی ویژه ……….. …………………………..………………………………… ۲۵۰.۰۰۰ ریال
 • زیتون کنسروی ممتاز……….. …………………………………………………………….. ۲۰۰.۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته ویژه………… ……………………………………………………….. ۳۵۰.۰۰۰ ریال
 • زیتون بدون هسته ممتاز………… …………. …………………………………………. ۲۸۰.۰۰۰ ریال
 • زیتون شکسته ویژه …………………………………………………….…………………… ۲۲۰.۰۰۰ ریال
 • زیتون شکسته ممتاز……………………………………………………….………………… ۱۸۰.۰۰۰ ریال
 • زیتون کنسروی جنگلی(پاک شده درجه یک)………………………………………….…… ۱۵۰.۰۰۰ریال
 • زیتون ماری محلی …………………………………………………………………………..  ۱۵۰.۰۰۰ ریال
 • زیتون عسلی         ………………………………………………………………………………۳۰۰/۰۰۰ریال
 • ترشی زیتون یونانی(سالاد زیتون)        ……………………………………………………….۳۰۰/۰۰۰ریال
 • زیتون کنسروی شیشه ای ویژه……………………….………………………………..…….. ۱۴۰٫۰۰۰ریال
 • رب انار ترش محلی ………………………………………………………………….……..……. ۳۰۰٫۰۰۰ریال
 • رب انار ترش شرکتی …………………………………………………..………………………. ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
 • رب انار شیرین محلی ………. ………….………………………………….…………………  ۳۰۰٫۰۰۰ ریال
 • رب انار شیرین شرکتی ……………………………………………….…….…………………..  ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
 • رب نارنج محلی درجه یک ………………………………………….……………………………. ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
 • دلار ( نمک سبز )  …………………………………………………..…………………………….  ۸۰٫۰۰۰ ریال
 • عسل درفک………………………………………………………………………………………….. ۵۰۰/۰۰۰ریال
 • مربای شقاقل ( کوچک ، بزرگ ) ……………………………………………………….  قیمت مصرف کننده
 • مربای بهار نارنج ( کوچک ، بزرگ ) ……………………………………………………..  قیمت مصرف کننده
 • مربای بالنگ ( کوچک ، بزرگ ) ………………………………………………………….  قیمت مصرف کننده
 • مربای تمشک ( کوچک ، بزرگ ) ………………………………………………………..  قیمت مصرف کننده
 • مربای پرتقال ……………………………………………………………………………….   قیمت مصرف کننده
 • سیر ترشی تازه  ………………………………………………………………..….……….. …۱۴۰٫۰۰۰ریال
 •  سیر ترشی کهنه …………………………………………………………………….…………. ۱۸۰٫۰۰۰ریال
 • سیر ترشی تازه شیشه ای ………………………………………………….……………………… ۱۴۰٫۰۰۰ ریال
 • سیر ترشی کهنه شیشه ای ………………………………………………..……………………… ۱۸۰٫۰۰۰ ریال
 • گل سیر ……………………………………………………………………….……………………… ۱۸۰٫۰۰۰ ریال
 • گل سیر شیشه ای ………………………………………………………………………………….. ۱۳۰/۰۰۰ریال
 • ترشی امپراطور          ………………………………………….…………………………………..  ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی هفت میوه  ………………………………………………………..…………………………..  ۲۵۰٫۰۰۰ ریال
 • زیتون عسلی…………………………………………………………………………………………….۲۵۰/۰۰۰ریال
 • ترشی آلو جنگلی  ………………………………………………..…………………………………..  ۲۵۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی برگه قیصی …………………………………………………………………………………….۲۵۰/۰۰۰ریال
 • ترشی آلبالو          ……………………………………………….…………………………………..  ۲۵۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی گیلاس       ………………………………………………….………………………………..  ۲۵۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی زغال اخته   …………………………………………………….………………………………. ۲۵۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی بامیه   ………………….……………………………………….………………………………. ۲۵۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی سنت با تزئین میوه (کوچک و بزرگ)    ……….………………..…………………..     قیمت مصرف کننده
 • زیتون فلفلی ……………………………………………………………………………………………….۱۸۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی پونه…………………………………………………………………………………………………۱۸۰/۰۰۰۰ریال
 • عرق برگ زیتون   ………………………………………………………….………………………………. ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
 • لواشک رولتی انار   ……………………………………………….….…………………..…………….  ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
 • ترشی بندری(کوچک،بزرگ) ……………………………………………………………………   قیمت مصرف کننده
 • ترشی لیته (کوچک،بزرگ) ……………………………………………………………………..   قیمت مصرف کننده
 • ترشی فلفل سبز(کوچک،بزرگ) ………………………………………………………………   قیمت مصرف کننده
 • لواشک متری………………………………………………………………………………………………..۲۵۰/۰۰۰ریال
 • چای سبز لاهیجان ……………………………………………………..………..……………………….. ۵۰۰٫۰۰۰ریال
 • چای سبز لاهیجان (بسته بندی) ……………………….…………..………..……………………….. ۳۰۰٫۰۰۰ریال
 • چای بهاره ممتاز لاهیجان ………………………………………….………….…..………..…………. ۷۰۰٫۰۰۰ریال
 • چای بهاره ممتاز لاهیجان (بسته بندی) ………………………….………….…..………..…………. ۴۲۰٫۰۰۰ریال
 • سس فلفل………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰٫۰۰۰ ریال
 • آب انار محلی …………………………………………………………………………………………….۱۰۰٫۰۰۰ ریال