لیست قیمت محصولات


روغن زیتون فرابکر محلی (بودار) ۷۵۰.۰۰۰ ریال
روغن زیتون تصفیه شده  ویژه سرخ کردن ( بدون بو ) ۷۸۰.۰۰۰ ریال
روغن زیتون ماری ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
روغن زیتون فرابکر ۱٫۵ لیتری ( بودار محلی ) ۱.۰۸۰.۰۰۰ ریال
روغن زیتون تصفیه شده ۱٫۵ لیتری  ویژه سرخ کردن ۱.۱۲۰٫۰۰۰ ریال
روغن بودار ۲۵۰ سی سی ۲۰۰.۰۰۰ ریال
روغن بودار ۴۵۰ سی سی ۳۰۰.۰۰۰ ریال
روغن بودار ۶۰۰ سی سی ۴۲۰.۰۰۰ ریال
روغن بی بو ۲۵۰ سی سی ۲۲۰.۰۰۰ ریال
روغن بی بو ۴۵۰ سی سی ۳۲۰.۰۰۰ ریال
روغن بی بو ۶۰۰ سی سی ۴۴۰.۰۰۰ ریال
روغن زیتون طبی ۱۵۰.۰۰۰ ریال
صابون سر کف درجه یک ۳۵۰.۰۰۰ ریال
زیتون پرورده درجه یک ۴۰۰.۰۰۰ ریال
زیتون کنسروی سوپر ویژه ۳۰۰.۰۰۰ ریال
زیتون کنسروی ویژه ۲۵۰.۰۰۰ ریال
زیتون کنسروی ممتاز ۲۰۰.۰۰۰ ریال
زیتون بدون هسته ویژه ۳۵۰.۰۰۰ ریال
زیتون بدون هسته ممتاز ۲۸۰.۰۰۰ ریال
زیتون شکسته ویژه ۲۲۰.۰۰۰ ریال
زیتون شکسته ممتاز ۱۸۰.۰۰۰ ریال
زیتون کنسروی جنگلی(پاک شده درجه یک) ۱۵۰.۰۰۰ریال
زیتون ماری محلی ۱۵۰.۰۰۰ ریال
زیتون عسلی ۳۰۰/۰۰۰ریال
ترشی زیتون یونانی(سالاد زیتون) ۳۰۰/۰۰۰ریال
زیتون کنسروی شیشه ای ویژه ۱۴۰٫۰۰۰ریال
رب انار ترش محلی ۳۰۰٫۰۰۰ریال
رب انار ترش شرکتی ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
رب انار شیرین محلی ۳۰۰٫۰۰۰ ریال
رب انار شیرین شرکتی ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
رب نارنج محلی درجه یک ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
دلار ( نمک سبز ) ۸۰٫۰۰۰ ریال
عسل درفک ۵۰۰/۰۰۰ریال
مربای شقاقل ( کوچک ، بزرگ ) قیمت مصرف کننده
مربای بهار نارنج ( کوچک ، بزرگ ) قیمت مصرف کننده
مربای بالنگ ( کوچک ، بزرگ ) قیمت مصرف کننده
مربای تمشک ( کوچک ، بزرگ ) قیمت مصرف کننده
مربای پرتقال قیمت مصرف کننده
سیر ترشی تازه ۱۴۰٫۰۰۰ریال
سیر ترشی کهنه ۱۸۰٫۰۰۰ریال
سیر ترشی تازه شیشه ای ۱۴۰٫۰۰۰ ریال
سیر ترشی کهنه شیشه ای ۱۸۰٫۰۰۰ ریال
گل سیر ۱۸۰٫۰۰۰ ریال
گل سیر شیشه ای ۱۳۰/۰۰۰ریال
ترشی امپراطور ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
ترشی هفت میوه ۲۵۰٫۰۰۰ ریال
زیتون عسلی ۲۵۰/۰۰۰ریال
ترشی آلو جنگلی ۲۵۰٫۰۰۰ ریال
ترشی برگه قیصی ۲۵۰/۰۰۰ریال
ترشی آلبالو ۲۵۰/۰۰۰ریال
ترشی گیلاس ۲۵۰/۰۰۰ریال
ترشی زغال اخته ۲۵۰/۰۰۰ریال
ترشی بامیه ۲۵۰٫۰۰۰ ریال
ترشی سنت با تزئین میوه (کوچک و بزرگ) قیمت مصرف کننده
زیتون فلفلی ۱۸۰٫۰۰۰ ریال
ترشی پونه ۱۸۰/۰۰۰ریال
عرق برگ زیتون ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
لواشک رولتی انار ۱۵۰٫۰۰۰ ریال
ترشی بندری(کوچک،بزرگ) قیمت مصرف کننده
ترشی لیته (کوچک،بزرگ) قیمت مصرف کننده
ترشی فلفل سبز(کوچک،بزرگ) قیمت مصرف کننده
لواشک متری ۲۵۰/۰۰۰ریال
چای سبز لاهیجان ۵۰۰٫۰۰۰ریال
چای سبز لاهیجان (بسته بندی) ۳۰۰٫۰۰۰ریال
چای بهاره ممتاز لاهیجان ۷۰۰٫۰۰۰ریال
چای بهاره ممتاز لاهیجان (بسته بندی) ۴۲۰٫۰۰۰ریال
سس فلفل ۱۰۰٫۰۰۰ ریال
آب انار محلی ۱۰۰٫۰۰۰ ریال