شعبه دو

مشخصات شعبه دو

شعبه شماره 2 فروشگاههای زنجیره ای حاچ صفری و پسران اصل
امام زاده هاشم ، بعد از عوارضی رشت-قزوین

تلفن : ۴۶۶۹۱۹۰( ۰۱۳۳ )