شعبه دو

شعبه شماره ۲ فروشگاههای زنجیره ای حاچ صفری و پسران اصل

امام زاده هاشم ، بعد از عوارضی رشت-قزوین
تلفن : ۴۶۶۹۱۹۰( ۰۱۳۳ )